|   Kontakta oss

Styrande dokument

Arkivreglementen
Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har var för sig beslutat om arkivreglementen som ligger till grund för myndigheternas arkivverksamhet under respektive huvudman.

Arkivnämnden har 2015-05-27 till respektive arkivreglemente beslutat om riktlinjer avseende redovisning och gallring av allmänna handlingar.

Bevarande- och gallringsbeslut
Inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad är beslutanderätten för gallring av allmänna handlingar genom respektive arkivreglemente delegerad till arkivmyndigheten.

Regionarkivet utfärdar två typer av bevarande- och gallringsbeslut:

  • Generella som gäller de flesta eller samtliga myndigheter i Regionen eller i Göteborgs Stad
  • Myndighetsspecifika som gäller en enda eller ett fåtal myndigheter i Regionen eller i Göteborgs Stad och initieras av myndigheterna

Klassificeringsstruktur
Myndigheterna ska utarbeta en processorienterad klassificeringsstruktur som representerar den egna verksamheten.

När en ny klassificeringsstruktur utarbetats ska den godkännas av Regionarkivet innan den fastställs av berörd myndighet.

Klassificeringsstrukturen ska användas för klassificering av handlingar vid upprättande av dokumenthanteringsplan, arkivförteckning och diarieplan vid registrering enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

2016-04-20 beslutade Arkivnämnden om Generell klassificeringsstruktur för styr- och stödprocesser för myndigheter i Västra Götalandsregionen respektive Göteborgs Stad.

Dokumenthanteringsplan
Myndigheterna ska fastställa hur allmänna handlingar ska hanteras. Dessa uppgifter ska kunna presenteras som en dokumenthanteringsplan.

Dokumenthanteringsplanen är ett redskap för myndigheten att utarbeta enhetliga och dokumenterade rutiner samt för att skapa och bibehålla den ordning och sökbarhet som förutsätts i såväl offentlighets- och sekretesslagen som arkivlagen.

Senast uppdaterad 2016-05-27
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)