Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Tillsyn och rådgivning

På denna del av webbplatsen finns regelverket och andra styrande dokument till hjälp för dig som arbetar med arkiv- och informationshantering på en myndighet (nämnder och styrelser i bolag och stiftelser) i Västra Götalandsregionen eller i Göteborgs Stad.

Arkivnämndens förvaltning Regionarkivet utövar tillsyn över arkivreglernas efterlevnad och ger myndigheterna råd och anvisningar vid den praktiska tillämpningen av regelverket. Vi arrangerar och föreläser på kurser om arkiv- och informationshantering som riktar sig till arkivansvariga och arkivredogörare.

Arkivarierna på Regionarkivet handlägger arkivjuridiska frågor rörande myndigheternas informationshantering och arkivbildning. Det innebär bl.a. att vi tar fram riktlinjer och anvisningar för arkiv- och informationshantering, handlägger ärenden om bevarande och gallring av allmänna handlingar, beslutar om klassificeringsstrukturer m.m. Vi ansvarar även för frågor som rör myndigheternas överlämnande av arkiv till Regionarkivet och ger myndigheterna anvisningar för den praktiska hanteringen gällande sådana leveranser.

Regionarkivets konservator har specialistkompetens för att ta hand om och restaurera skadade pappershandlingar och pappersverk. Arbetet handlar främst om förebyggande vård. Om ditt arkiv drabbas av t.ex. översvämning eller brand kontakta i första hand ert försäkringsbolag. Skadesaneringsföretag kan då snabbt komma på plats för att t.ex. frysa in blöta handlingar eller sanera. Informera därefter Regionarkivet om vad som hänt och vilka åtgärder som vidtagits.

Om du arbetar på en myndighet inom Västra Götalandsregionen eller Göteborgs Stad och har frågor om informationshantering och arkivbildning är du välkommen att kontakta Regionarkivet. Du når oss lättast genom att skicka mejl till myndigheten/registrator arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se eller genom att ringa till vår växel tel. 031-701 50 00.

Senast uppdaterad 2016-05-31
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)