Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Söka och forska

Den här delen av webbplatsen är till för dig som vill hitta arkiverad information. I menyn till vänster kan du söka direkt i våra register samt läsa om hur du får tillgång till olika sorters handlingar.

Regionarkivet förvarar arkiv från verksamheter inom Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen med föregångare. Till föregångarna räknas Göteborgs sjukvård, som drevs av Göteborgs kommun, tidigare upphörda kommuner inom Göteborgs kommuns område samt de tidigare landstingen i Göteborgs och Bohus, Skaraborgs samt Älvsborgs län.

I Regionarkivets bestånd återfinns handlingar från den politiska ledningen, det vill säga kommun- och landstingsfullmäktigen, samt från ett stort antal styrelser och nämnder och deras respektive förvaltningar. Vi har handlingar från kommunala skolor, fattigvård och barnavård, stadsbyggnad, lokaltrafik, kulturinstitutioner och mycket mer. Merparten av handlingarna är från tiden från och med 1863, då kommunallagarna trädde i kraft, och framåt. Äldre handlingar kan dock finnas från verksamheter som började före 1863 och som sedan övergick i kommunal regi. Vi har några privatarkiv, t ex från arkitektkontor.

Arkivbeskrivning för Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad

Läs mer om hur du beställer handlingar eller kopior under Beställa handlingar. En del handlingar är sekretessbelagda och vi lämnar inte ut dem utan att först göra en sekretessprövning, vilket ibland kan ta tid. Läs mer om detta under Offentlighet och sekretess. Det är också bra att känna till att vi förvarar arkiv på två olika orter, Göteborg och Vänersborg.

Regionarkivet förvarar arkiv från ett stort antal föreningar som är eller har varit verksamma i Göteborg – se Göteborgs föreningsarkiv

Handlingar från statliga myndigheter finns inte hos oss utan hos Riksarkivet med landsarkiven – se www.riksarkivet.se

Senast uppdaterad 2017-03-24
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)