Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Göteborgs föreningsarkiv

Brev och teckning från spanskt barn, år 1939. Hjälpkommittén för Spanien i Göteborg.

Göteborgs föreningsarkiv samlar in, förvarar och tillhandahåller handlingar från alla slags folkrörelser och föreningar i Göteborg. Deras historia är viktig och utan tillgång till den informationen blir samhällets historieskrivning ofullständig. Arbetet har pågått sedan slutet av 1940-talet, och arkivet är med sina cirka 4400 arkivbildare ett av landets största i sitt slag. Verksamheten sker på kommunalt uppdrag och bekostas helt med kommunala medel. Organisatoriskt ingår Göteborgs föreningsarkiv som ett eget arkiv inom avdelningen Arkivdepå Göteborg och föreningsarkiv. Vårt uppdrag är politiskt, fackligt och religiöst neutralt.

I vårt arkiv förvaras handlingar från folkrörelsernas traditionella verksamhetsområden; den fackliga och politiska arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen.  Arkiv från det lokala föreningslivet, t.ex. idrott, bildning, konst och kultur, finns också representerade här. Hos oss finns även arkivhandlingar som kommer från olika typer av föreningar med vitt skilda inriktningar, exempelvis hembygdsföreningar, sällskap och ordnar.

Till Göteborgs föreningsarkiv kommer bl.a. föreningsaktiva, studerande och lokalhistoriskt intresserade personer för att ta del av och forska i materialet.  Arkivhandlingarna används som underlag för minnesskrifter, tidningsartiklar, uppsatser och avhandlingar etc.

Senast uppdaterad 2019-01-14
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)